DUMADINE WATU MANTEN KALI JIRAK

angel 30 Mei 2020 10:44:52 WIB

Bebuka

Lepen Jirak menika dumunung ing padukuhan Munggi Pasar Desa Semanu Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul. Ilining lepen menika saking ler mangidul saha misahaken laladaning Desa Semanu dados kalih perangan, inggih menika: wetan lepen lan kilen Lepen Jirak.  Menawi jaman rumiyin, ugi misahaken antawis Kitha Wonosari lan Munggi, pinangka punjering paprentahan  Kepanjen Semanu.

Blegering lepen Jirak menika toyanipun lebet, kanan kering kathah bambeng sela - sela ageng, malah kepara wonten papan-papan tinamtu ingkang namung katingal sela kemawon. Ing mangkenipun  lepen menika ugi mlebet ing guwa, ing perangan ingkang kasebat Kali Suci.

Ing papan ingkang samenika kabangun kreteg ageng, amargi kalangkungan margi ageng saking  kitha Munggi dumugi ing kitha Wonosari, inggih ing ngriku mapanipun watu manten ingkang dipun sengker. Warga masarakat ing Semanu malah saperangan ageng ing Gunungkidul, sami mangertos yen rombongan calon temanten, utawi temanten anyar ingkang dereng jangkep selapan dinten, boten kepareng ngliwati kreteg ing Lepen Jirak menika.

Menggah cariyos mula bukanipun dumadosing watu manten, ingkang wujud Cerita Rakyat, antawisipun makaten:

 

PUPUH

I.

Dhandhanggula

 

 

 

1.

Purwaningkang carita jinarwi

Kali Jirak punika arannya

 Desa Semanu mapane

Milir we ilinipun

Saking elor mangidul yekti

Wening kang toya dadya

Panguripanipun

Para warga duk ing kuna

Ngangsu adus nggirahi datan keri

Anut lakuning jaman.

 

 

 

2.

Ana papan peranganing kali

Sacakete Pasar Munggi sanyata

Aran Jirak kawentare

Pagene aranipun

Yekti akeh wit jirak neki

Mawor lan gegrumbulan

Wit ingas  tan kantun

Sinelan ing sela-sela

Ageng alit awor suh tali tumali

Katon ing wingitira

 

 

 

3.

Ana watu sajodho  ‘raneki

Watu Manten aran kang  wus kaloka

Angker wingit prabawane

Sinengker  brayat agung

Wiwit nguni tekeng puniki

Panganten anyar nyata

Tan kenging alangkung

Lamun wewaler katerak

Rubedane sengkala ngreridhu yekti

Tan tentrem uripira

 

 

 

4.

Dene lamun kadereng ngliwati

Saranane asung slametan kinarya

Pasrahing kang ubarampe

Wondene wujudipun

Kembang manten ingkang sawiji

Sekul punar kalihnya

Ganten kinangipun

Pepak datan kena kurang

Ayam gesang pinilih kemanggang wanci

Kalis godha rencana

 

 

 

5.

Kamulane wiwitane nguni

Caritane Watu Manten punika

Ing jaman kuna anane

 Nenggih ingkang reratu

Angratoni bangsa jim neki

Rara Cendhani yeka

Pan jejulukipun

Akeh bala prajuritnya

Brakasakan lelembut memedi sami

Dadya andhahanira

 

 

 

6.

Awit mula kinodrat ngratoni

Yekti bangkit sudibya sumbaga

Kalintang kadigdayane

Ora mung bangsa alus

Nadyan janma kathah kang ajrih

Mila eca sang raja

Mukti ing keprabun

Ngratoni ing Kali Jirak

Wimbuh wuwuh kuncaraning ratu putri

Sedya jayeng bawana

 

 

 

7.

Kocap mangke sang Ratu Cendhani

Gadhah siwi putri wus remaja

Dyah Pantarwati kasihe

Warna ayu kalangkung

Ing jagad tan ana kang sami

Apan dyah rajaputra

Pakaremanipun

Lelana miwah nglembara

Njajah desa wana gunung jurang curi

Temanh hanggung kasmaran

 

PUPUH

II.

Asmarandana

 

 

 

1.

Tatkala dyah Pantarwati

Ngumbara ngambah gagana

Katon endah sawangane

Kali-kali lan talaga

Tegal myang  ara-ara

Raja kaya ring anyenggut

Si pangon enggar manahnya

 

 

 

2.

Ing pagagan  ana malih

Among tani  nambut  karya

Katon ijo tandurane

Pohung jagung palawija

Janganan ana uga

Bayung bayem lombokipun

Yekti tentrem ing pradesan

 

 

 

3.

Kandheg lampahe sang Nini

Ing saweneh karang tegal

Pan ana jejaka anom

Bagus jatmika wiraga

Sang Dyah kataman brangta

Anggendring mareki gubug

Papane si bagus umbar

 

 

 

4.

Sang Dyah lingya ris aririh

Wong bagus sapa ranira

Age wangsulana ingong

Sang pekik anjola kagyat

Ana swara tan rupa

Ganda  wangi ngambar arum

Sigra ngesthi ninging driya

 

 

 

5.

Wekasan nambrama kapti

Heh sapa  sira kang prapta

Ngatona aja sesinglon

Paran sedyaning amara

Gragapan tyas sang retna

Tan anduga kleru petung

Ron kamal isin katingal

 

PUPUH

III.

Sinom

 

 

 

1.

Lali yen bangsa kajiman

Tan kena tiningal jalmi

Marma sigra kamanungsan

Mamrih sang pekik manoni

Esem ngujiwat yekti

ginatra amemalatkung

wusnya sang bagus pirsa

dalongop gecul warneki

gumun ngungun wruh warna yu aneng ngarsa

 

 

 

2.

Nanging mung sakedhep netra

Gya gupuh mranata dhiri

Sang pindha Ratih lingira

Aja kaget Kakang iki

Ingong si Pantarwati

Yeki trah bangsa jimipun

Ing jirak asalingwang

Putri sang Sekar Cendhani

Yeku ratu tetungguling bangsa mambang

 

 

 

3.

Genti sira angakua

Ngendi papan dunungneki

Myang kang kekasih andika

Sun kepengin mangerteni

Sang bagus lingira ris

Bagus Suteja aranku

Kyai Singa Wijaya

Pan iku ta yayah mami

Ing Kemadang yekti papan dunung ingwang

 

 

 

4.

Lah nini paran sedyanta

Marepegi ing wak mami

Yen sira ayun rubeda

Ingong yekti nora wedi

Dyah ayu mesem nuli

Angling lah kakang puniku

Apa boya ngertiya

Yen ana wong nandhang brangti

Kojur temen yen tresnaku tan manggih begja

 

 

 

5.

Bagus Teja tan nglegewa

dadi panujuning brangti

Putri bangsaning kajiman

Nuli mojar angreripih

Nini mbok aja lali

kita beda alamipun

poma ta ingong tresna

paran gone bisa dadi

manunggaling tresnanira maring ingwang

 

 

6.

Cukat sang putri malumpat

Cinandhak asta sang pekik

Beda alam iku ora

Mepalangi katresnan di

Eman temen yen ajrih

Mangka geng birawa bagus

Baya  tan isin kakang

Maring wak mami yen kongsi

Nganyutuwuh amarga kapedhot tresna

 

 

 

7.

Gugup Suteja miyarsa

Tangise sang Pantarwati

Rinagkul pan nora bangga

Kepara angadi-adi

Mamrih tan denuwali

Pangekepe risang bagus

Lir Gusti wus anyerat

Prasetyaning titah neki

Nadyan beda pinesthi kekanthen tresna

 

PUPUH

IV.

Kinanthi

 

 

 

1.

Wusnya prasetya satuhu

Kekalih tansah pinanggih

Lulut lelangen asmara

Dasar maksih mudha yekti

Sadina-dina tan pegat

Lelana laladan edi

 

 

 

2.

Ngendi papan wus linuru

Wiwit gunung ngareki

Segara lan pasisirnya

Alas gung  liwang-liwungi

Pepereng myang jurang uga

Kemput puput kaideri

 

 

 

3.

Sigeg kang kasmaran tuhu

Genti ta ingkang ginupit

Sekar Cendhani neng paraja

Hanggung cubriya mring siwi

Wit saking salin salaga

Pindha  sata kang memeti

 

 

 

4.

Marma sira  ratu ayu

Arsa uning baya neki

Angutus kang prajineman

Kala Bandhil ingkang nami

Mangke wus marak sang ditya

Dhuh dewaji ngong sumiwi

 

 

 

5.

Kala Bandhil abdiningsun

Ulatna  Ni Pantarwati

Baya apa karyanira

Dene keh ninggal cepuri

Solahe aneh sinawang

Kaya kenya nuju brangti

 

 

 

6.

Sira lakua asamun

Telik sandi pan denesthi

Sumanggem sang ingandikan

Anyembah  sarwi tur neki

Pukulun junjungan hamba

Amit ngong paksa ngungkuri

 

PUPUH

V.

Pangkur

 

 

 

1.

Mesat kebat kaya kilat

Mawor angin lakune Kala Bandhil

Dhasar piyandel ginunggung

Sudibya myang waspada

Sentosa sembada ing saliring kewuh

Sugih cara lan weweka

Kabeh tlatah wus ngecaki

 

 

 

2.

Tan kewran denya amakarya

Tan dangu wus katon kang denulati

Dyah siwi miwah sang bagus

Lelumban ing talaga

Awit nedheng  ginubel rasa sawegung

Tan nglegewa ungulatan

Lali wayah pan wus pasthi

 

 

 

3.

Adhehem sang duta ditya

Kagyat anjola  sang kaparag brangti

Age mentas kalihipun

Gupuh nguwuh sang juwita

Pagene ta paman gawe kagetku

Baya ora nate mudha

Angindhik kang kungkum warih

 

 

 

4.

Dhuh dyah retna wruhanana

Ngong mundhi dhawuh sang ibunireki

Andika pinrih ngadhatun

Kondur hari punika

Kala Bandhil tur sembah sarwi tumungkul

Lah iya paman sun budhal

Becike sira rumiyin

 

 

 

5.

Kala Bandhil sampun kesah

Pantarwati lingnya ris mring sang dasih

Baya kakang mangu-mangu

Yen mangke nuli sowan

Mring ngarsa sang wibi ing Jirak kadhatun

Nora ana jrih mas mirah

Lamun tansah bareng yayi

 

 

 

6.

Mangkono lingnya Suteja

Sang retna angrangkul gupuh  sang pekik

Sabaya pati setyaku

Mung sira tarlen kakang

Ayo  gegancangan ywa nganti kapungkur

ya yayi apan prayoga

kekalih tan yun ngunduri

 

PUPUH

VI.

Durma

 

 

 

1.

Gelis prapti  taman sari jroning praja

Suteja  Pantarwati

Mulat ratu sekar

Kumembeng mambeng duka

Runtiking driya manoni

Dene sang retna

Wus lancang  tindak neki

 

 

 

2.

Anggeget waja sarwi angling sang nata

Heh nini paran neki

Apa sira tan mulat

Kasihmu bangsaning jalmi

Len alamira

Sirik yen denlakoni

 

 

 

3.

Mumpung durung kebacut tresnamu nini

Uwalana den gelis

Apa pilih sira

Sun jejuwing bathangnya

Manungsa tan tata iki

Pikiren sigra

Sun tan sedya udani

 

 

 

4.

Waspa dres mili nanging sang dyah apanggah

Dhuh ibu den aksami

Nadyan beda bangsa

Kula tresna sanyata

Lamun mas ingwang bilahi

Ngong mati uga

Golong tyas kula kalih

 

 

 

5.

Dhuh sang prabu leres tur putri nireki

Lamun wurunga krami

Leburen wak ingwang

Yen luputa ing donya

Delahan anganti kami

Manteb ngling risang

Suteja  datan ajrih

 

 

 

6.

Keparat sira manungsa murang tata

Wani madoni mami

Baya nyidham sirna

Sun mangsa welasa

Andulu bathang sireki

Andik  kabranang

Muntab duka narpati

 

 

 

7.

Menyat anduwa kuwlawening astanya

Sang ibu dening putri

Dyah retna sesambat

Dhuh ibu paringana

Welas dhateng ingkang siwi

Hamba meminta

Kandheg sang Sri ngungkuri

 

 

 

8.

Abot ginalih de sang narpa sri Sekar

Wekasan ngling dumeling

Pagene ta sira

Lumuh ing wuruk ingwang

Puguh ati loro yekti

Lir watu cadhas

Tan kena den tuturi

 

 

 

9.

Nyata mandi sabdaning sang narpa Sekar

Suteja Pantarwati

Dadi sela kembar

Kagyat bala kajiman

Kala Bandhil angreripih

Dhuh gusti kula

Welasa mring kang putri

 

 

 

10.

Ratu ayu Sekar Cendhani karuna

Apan kinodrat Gusti

Dadya pesthinira

Pisah lawan dyah putra

Ingkang dahat den tresnani

Waspa katingal

Kumambang anelesi

 

PUPUH

VII.

Maskumambang

 

 

 

1.

Seksenana sira pra punggawa mami

Watu kembar ika

Aran watu manten yekti

Reksanen ywa kongsi brastha

 

 

 

2.

Lan maneh wewaler ingsun kang wigati

Rungokna ywa lena

Manten anyar jalma neki

Tan kena liwat ing kana

 

 

 

3.

Kajaba minta palilah ing wak mami

Sesajene srana

Kurmat mring putraku iki

Slameta de palakrama

 

 

 

4.

Yen kongsi anrajang wewaler sun iki

Rusak uripira

Bebrayane sungsang sarik

Salawase nora begja

 

 

 

5.

Borong sira Kala Bandhil di nastiti

Dijaga direksa

Ingsun manekung Hyang Widhi

Sendika dhawuh sang Narpa.

Dening Sakiyo S.S ( Pendamping Desa Budaya Semanu )

Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Kode Keamanan
Komentar
 

Pencarian

Komentar Terkini

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Pengunjung

Lokasi Semanu

tampilkan dalam peta lebih besar